Saksliste til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag
Styret viser til innkalling til årsmøte av 9. februar 2023
Årsmøtet avholdes den 16. mars 2023 kl 18.00 på Hockeymuseet

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigete (Ta med dokumentasjon)

Sak 2 Godkjenne innkallingen

Sak 3 Godkjenne sakliste

Sak 4 Velge dirigent

Sak 5 Velge referent

Sak 6 Velg 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7 Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8 Behandle idrettslagets regnskap og budsjett

Sak 9 Behandle forslag og saker

Sak 10 Fastsette medlemskontingent
Forslag, uendret 300 kr, 5 kr per medlem fra særidrettslagene

Sak 11 Foreta følgende valg :
11.1 Styreleder ( 1 år )
11.2 Nestleder (2 år)
11.3 Kasserer ( ikke på valg )
11.4 Sekretær ( 2 år) )
11.5 Medlem ( 2 år )
11.6 Varamedlem ( ikke på valg )
11.7 Kontrollutvalg, 2 medlemmer og varamedlem
11.8 Representanter til Hamar idrettsråd
11.9 Valgkomite

Følgende dokumenter kan etterspørres med e-post til pm@klomstad.no:
– idrettslagets årsberetning for 2022
– regnskap for 2022
– kontrollutvalgets rapport
– forslag til budsjett 2023
– forslag og saker
– valgkomiteens innstilling
– styrets innstilling til ny valgkomitè

Med vennlig hilsen

Storhamar Allianseidrettslag